brakujące tłumaczenie: en.general.general.skip_content

Twój Koszyk

Zamknij koszyk

Regulamin i warunki

ZASADY I WARUNKI
Data wejścia w życie: 7 grudnia 2020 r

Polityka prywatności

Zobacz także nasze Polityka prywatności.

Wiadomości e-mail wysyłane na adresy pocztowe Encephalon, Inc. stają się własnością Encephalon, Inc. i mogą być wykorzystywane według jej uznania.


Warunki korzystania
Treść i wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo, obrazy, slogany, materiały pisemne i inne treści i znaki używane w tym sklepie są własnością Encephalon, Inc. Encephalon, Inc. szanuje własność intelektualną innych osób i prosimy naszych kupujących zrobić to samo. Nieprzestrzeganie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych krajach może podlegać sankcjom karnym lub cywilnym. Umieszczanie hiperłączy lub przesyłanie zdjęć lub innych treści do Encephalon, Inc. jest zabronione. Więcej informacji na temat warunków użytkowania można znaleźć na naszej stronie z warunkami użytkowania.

Poniższa Umowa użytkownika („Umowa”) reguluje korzystanie z usługi online Encephalon, Inc. („Usługa”), w tym uczestnictwo w jej tablicach ogłoszeń i czatach online (jeśli istnieją) oraz dostęp do różnych treści w Usłudze, jak podano Encephalon, Inc. („Właściciel”). Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę. Korzystając z i / lub rejestrując się w dowolnym aspekcie Usługi, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie masz uprawnień do korzystania z Usługi. Warunki te mogą być okresowo modyfikowane; data ostatnich zmian pojawi się na tej stronie. Ciągły dostęp do Usługi przez Ciebie będzie oznaczał akceptację wszelkich zmian lub poprawek do Umowy. Dodatkowe warunki użytkowania mogą pojawić się w innych miejscach w Usłudze i zostaną włączone do niniejszej Umowy i będą stanowić część niniejszej Umowy (w zakresie konfliktu obowiązują warunki niniejszej Umowy).

Niezastosowanie się do tych warunków, wymienionych poniżej lub opublikowanych w różnych punktach Usługi, może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem dostępu do Usługi, bez powiadomienia, oprócz innych środków zaradczych Właściciela, które mogą być dozwolone przez prawo.


Własność
Treść i wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo, slogany i inne znaki używane w Serwisie są własnością ich odpowiednich właścicieli i nie są Ci przyznane prawa inne niż szczegółowo określone w niniejszym dokumencie. „Encephalon, Inc.” jest znakiem towarowym Właściciela. Niezastosowanie się do tych warunków może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz podlegać sankcjom karnym i / lub cywilnym.


Odpowiedzialność
Treść i materiały prezentowane w tej witrynie do przeglądania lub sprzedaży służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Treści nie należy wykorzystywać do diagnozowania ani leczenia jakichkolwiek stanów lub chorób. Przedstawione historie przypadków służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Nie udziela się żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji wyników. Jeśli jesteś obecnie leczony przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia z powodu jakiegokolwiek stanu lub choroby, skonsultuj się z tym dostawcą przed zmianą lub modyfikacją programu leczenia.


Anulowanie i zwroty kosztów za produkty, rekolekcje, subskrypcje i nie tylko
Zasady anulowania i zwrotu kosztów mogą się różnić w zależności od rodzaju produktu i zostaną wyświetlone na stronie internetowej. Jeśli masz pytania, proszę Formularz.


Licencja na korzystanie z usługi
Otrzymujesz niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na korzystanie z Usługi w celu przeglądania, czytania, słuchania, uzyskiwania dostępu, kopiowania oraz prywatnego wykonywania i wyświetlania informacji, tekstu, zdjęć, ilustracji, nagrań i innych treści („Treści”), które są publikowane lub przesyłane do części Usługi, do których masz dostęp; a także uzyskiwać dostęp do różnych usług świadczonych w ramach Usługi i korzystać z nich zgodnie z niniejszymi warunkami i innymi warunkami, które mogą zostać opublikowane w ramach Usługi. Niezależnie od powyższego, nie będziesz mieć żadnych praw do kopiowania jakichkolwiek Treści w celu publicznej dystrybucji, transmisji, wyświetlania, wykonywania, archiwizacji, udzielania sublicencji, wypożyczania, dzierżawy lub dalszego wykorzystywania lub rozpowszechniania lub tworzenia dzieł pochodnych innych niż wyraźnie dozwolone tutaj.


Ograniczenia praw do korzystania z usługi
Usługa nie jest przeznaczona dla użytkowników w wieku poniżej 13 lat, a Właściciel nie zbiera świadomie danych osobowych od użytkowników w wieku poniżej 13 lat. Tacy użytkownicy mają wyraźny zakaz przesyłania nam swoich danych osobowych oraz korzystania z naszych forów i obszary czatu; wszelkie informacje przesłane przez takich użytkowników nie będą przez nas świadomie wykorzystywane, publikowane ani przechowywane.

Zgadzasz się nie używać żadnego obscenicznego, nieprzyzwoitego lub obraźliwego języka ani nie umieszczać w Serwisie jakichkolwiek materiałów, które są zniesławiające, zniesławiające, obraźliwe, napastliwe, nienawistne, pornograficzne, nielegalne, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe (według wyłącznego uznania Właściciela) . Ponadto nie możesz umieszczać w Usłudze żadnych materiałów, które są zaszyfrowane, stanowią niechcianą pocztę lub nieautoryzowaną reklamę, naruszają czyjąś prywatność lub zachęcają do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo, pociągnęło za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób narusza jakiekolwiek lokalne przepisy. , prawa lub regulacji krajowej lub międzynarodowej. Zgadzasz się korzystać z Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zdajesz sobie sprawę, że niedopełnienie tego warunku może narazić Cię na odpowiedzialność cywilną i karną.

Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie materiały, które dostarczasz do Usługi lub publikujesz na tablicy ogłoszeń lub forum Usługi, w tym między innymi tekst, zdjęcia i dźwięk, nie naruszają praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej ani żadnych innych praw osobistych lub praw własności. jakiejkolwiek strony trzeciej lub zostały opublikowane za zgodą właściciela (ów) takich praw. Zgadzasz się dostarczyć Właścicielowi, na żądanie, kopie wszystkich wydań stron trzecich w celu wykorzystania ich treści w Usłudze.

Zgadzasz się nie zakłócać, modyfikować ani nie ingerować w Usługę ani powiązane z nią oprogramowanie, sprzęt i / lub serwery w jakikolwiek sposób i zgadzasz się nie utrudniać ani nie przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z Usługi. Ponadto zgadzasz się nie zmieniać ani nie manipulować z wszelkimi informacjami lub materiałami w Usłudze lub z nią związanymi.

Poza łączeniem się z serwerami Właściciela za pomocą żądań http za pomocą przeglądarki internetowej, nie można próbować uzyskać dostępu do serwerów Właściciela w jakikolwiek sposób, w tym między innymi przy użyciu haseł administratora lub podszywając się pod administratora podczas korzystania z Usługi lub w inny sposób.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Właściciel nie przeglądał i nie popiera zawartości wszystkich witryn, do których prowadzą łącza do lub z tej Usługi, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub działania innych witryn, do których prowadzą łącza do lub z tej Usługi. Korzystanie z łączy z Serwisu do innych usług lub witryn odbywa się na własne ryzyko.


Materiały dostarczone do Serwisu
Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z materiałów i informacji, które dostarczasz lub komunikujesz się z Usługą, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Zamawiając produkty, wysyłając wiadomości, wprowadzając dane lub angażując się w jakąkolwiek inną formę komunikacji za pośrednictwem Usługi, udzielasz nam bezpłatnej, wieczystej, niewyłącznej, nieograniczonej, ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, tłumaczenie ulepszać, transmitować, rozpowszechniać, publicznie wykonywać, wyświetlać lub udzielać podlicencji na takie komunikaty (w tym tożsamość i informacje o Tobie) na jakimkolwiek nośniku (obecnie istniejącym lub w przyszłości rozwijanym) oraz w jakimkolwiek celu, w tym w celach komercyjnych, a także w celu upoważnienia innych aby to zrobić. Oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że takie opublikowane informacje i materiały nie naruszają żadnego z warunków niniejszej Umowy; nie są zniesławiające, zniesławiające ani w żaden inny sposób nie naruszają praw własności lub prywatności innych osób; są dla Ciebie oryginalne, zostały użyte za zgodą właściciela lub są oczywiste do użycia w Usłudze; lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawa lub przepisy. Niezależnie od powyższego, nie będziemy wykorzystywać danych karty kredytowej ani innych danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu niż w celu realizacji transakcji związanych z zamówieniem, a także nie będziemy prowadzić rejestrów takiej karty kredytowej lub informacji o zamówieniu po zrealizowaniu zamówienia i otrzymaniu pełnej płatności. .


Edycje treści
Właściciel zastrzega sobie prawo, ale nie zobowiązuje się, do przeglądania, edytowania, przenoszenia lub usuwania wszelkich materiałów, informacji, postów lub Treści dostarczonych do wyświetlenia lub umieszczonych w Usłudze lub jej tablicach ogłoszeń, według własnego uznania i bez powiadomienia. Właściciel ma prawo do zmiany Usługi lub dostępu do Usługi bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.


Naruszenie praw autorskich
Właściciel szanuje własność intelektualną innych i prosimy naszych użytkowników o to samo. Właściciel może, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, zawiesić lub zakończyć dostęp i podjąć inne działania przeciwko użytkownikom, subskrybentom, rejestrującym i posiadaczom kont, którzy naruszają prawa autorskie innych osób (lub w inny sposób wydają się naruszać prawo).


Odszkodowanie
Zgadzasz się zwolnić Właściciela i jego podmioty stowarzyszone, pracowników, agentów, przedstawicieli i zewnętrznych usługodawców, a także bronić i utrzymywać każdego z nich przed wszelkimi roszczeniami i zobowiązaniami (w tym opłatami prawnymi i kosztami prawnymi), które mogą wyniknąć z twojego przesyłania Treści do Usługi, z nieautoryzowanego korzystania z materiałów, adresów e-mail, informacji lub Treści uzyskanych za pośrednictwem Usługi, z naruszenia niniejszej Umowy lub któregokolwiek z warunków w niej zawartych lub z jakichkolwiek działań związanych z korzystaniem z Usługi . Właściciel zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw objętych tym odszkodowaniem.


Wyłączenie gwarancji
POTWIERDZASZ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA JEST ŚWIADCZONA „TAK JAK JEST”, A WŁAŚCICIEL, JEGO PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ DOSTAWCY USŁUG ZEWNĘTRZNI NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, RZECZNOŚCI - NARUSZENIE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ GWARANCJI, STANU, GWARANCJI LUB OŚWIADCZENIA, USTNE, PISEMNE LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, W TYM NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI W NINIEJSZYCH ZAWARTYCH LUB PISEMNYCH PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH. WŁAŚCICIEL NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO USŁUGI BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB ŻE NIE BĘDZIE NIEBĘDNYCH AWARII, BŁĘDÓW, POMINIĘĆ ANI UTRATY PRZESYŁANYCH INFORMACJI LUB INNYCH SZKODLI TWOJEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB WYPOSAŻENIA USŁUGI. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania we wszystkich stanach i dlatego może nie dotyczyć Ciebie.


Ograniczenie odpowiedzialności
WŁAŚCICIEL, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ DOSTAWCY USŁUG ZEWNĘTRZNI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB KARNE USŁUGODAWCY, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY, ŚWIADCZENIA WSZELKICH TOWARÓW LUB TOWARÓW Z SERWISU, DOSTĘPU DO USŁUGI LUB NIEMOŻNOŚCI DOSTĘPU DO USŁUGI, W TYM WIRUSÓW, KTÓRE ZOSTAŁY UZYSKANE Z USŁUGI, UŻYTKOWANIA LUB POLEGANIA NA USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK DOSTĘPNYCH TOWARÓW, INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW USŁUGI, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ROSZCZENIA LUB RODZAJU POWODU DZIAŁANIA, NAWET JEŚLI POWINIENEŚ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W żadnym przypadku Właściciel nie będzie zobowiązany do zapłacenia więcej niż 1500 USD łącznych szkód (w tym odzyskanych kosztów) za jedno działanie. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie, a niektóre lub wszystkie te postanowienia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.


Wydanie
NINIEJSZYM ZGADZASZ SIĘ ZWOLNIĆ WŁAŚCICIELA, JEJ PODMIOTÓW I USŁUGODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ KAŻDEGO Z ODPOWIEDNICH DYREKTORÓW, OFICERÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW OD ROSZCZEŃ, ŻĄDANIA I SZKÓD (RZECZYWISTYCH I NIEZNANYCH) PODEJRZANE I NIEWIDZIALNE, UJAWNIONE I NIEUJAWNIONE („ROSZCZENIA”), WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIEKOLWIEK SPOSÓB KORZYSTANIE Z TEJ USŁUGI.


Arbitraż
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania z Usługi przez użytkownika lub w związku z nimi, w tym między innymi roszczenia dotyczące naruszenia praw wniesione przez lub przeciwko Państwu i / lub Właścicielowi, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu w Olympia w stanie Waszyngton, zgodnie z regulamin Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Każda decyzja takiego arbitra jest wiążąca dla stron, a koszty arbitrażu ponosi strona nie wygrywająca.


Różne
Nie możesz scedować ani przenieść niniejszej Umowy. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełni wykonalne. Właściciel nie składa żadnych oświadczeń, że materiały w Serwisie są odpowiednie, dostępne lub legalne w jakimkolwiek konkretnym miejscu. Osoby, które decydują się na dostęp do Usługi, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów. Zgadzasz się, że niniejsza Umowa, we wszystkich celach, będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem stanu Waszyngton mającym zastosowanie do umów, które mają być w całości w niej wykonywane, a wszelkie działania oparte na lub domniemane naruszenie niniejszej Umowy muszą zostać wniesione sąd stanowy lub federalny w Waszyngtonie. Ponadto obie strony zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji osobistej i właściwości miejscowej takich sądów.


Tablica ogłoszeń i reklamy
Właściciel niekoniecznie popiera, wspiera, sankcjonuje, zachęca, weryfikuje lub zgadza się z komentarzami, opiniami lub oświadczeniami zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń, forach lub w inny sposób zawartymi w Usłudze. Właściciel ani jego właściciele będący stronami trzecimi nie udzielają również żadnych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek towarów prezentowanych, reklamowanych lub wspomnianych w Usłudze. Wszelkie informacje lub materiały umieszczone w Internecie, w tym porady i opinie, stanowią poglądy i odpowiedzialność tych, którzy publikują oświadczenia lub tych, którzy faktycznie sprzedają jakiekolwiek towary i niekoniecznie reprezentują poglądy Właściciela lub jego właścicieli zewnętrznych.


Ogólne wyłączenie odpowiedzialności
Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na osobiste pytania dr Joe, ani zapewnić diagnozy medycznej, leczenia ani opieki. Jeśli chciałbyś zadać Dr Joe pytanie, dołącz do comiesięcznego programu Dr Joe Live i zadaj swoje pytanie, ponieważ podczas comiesięcznych rozmów telefonicznych będzie można zadawać pytania.

Sugestie dotyczące produktów i rekolekcji są uzupełnieniem personelu Encephalon; nie zachęcamy nikogo do stosowania tych metod jako alternatywy dla badań przesiewowych, leczenia i opieki. Jeśli jesteś obecnie leczony przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia z powodu jakiegokolwiek stanu lub choroby, skonsultuj się z tym dostawcą przed zmianą lub modyfikacją programu leczenia.


Informacje kontaktowe
Mózg, Inc.
PO Box 772
Rainier, WA 98576

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych Warunków, skontaktuj się z nami, odwiedzając następującą stronę w naszej witrynie: Formularz  

Wierzymy w

możliwość

moc do zmiany siebie

zdolność organizmu do leczenia

niezwykłe

świętujemy życie

cuda

wyższa miłość

przyszłość

postawa

dowód

siebie

niewidoczne

mądrość

nasze dzieci

synchronizacje

wolność

nasi starsi

umysł nad materią

Czy wierzysz? Dołącz do ruchu społecznego

* Wypełniając ten formularz, rejestrujesz się, aby otrzymywać nasze e-maile i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie